Zorg

Daltonschool Reggewijs biedt passend basisonderwijs. Voor ons betekent dat, het onderwijs en de begeleiding van leerlingen zo effectief, dichtbij en passend mogelijk te organiseren. Leerkrachten, intern begeleiders, directeur en bestuurder werken in overleg met ouders aan één centrale opdracht:

Biedt alle leerlingen een zo hoog mogelijk ontwikkelperspectief en laat ze een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen

Daltonschool Reggewijs maakt dit mogelijk door:

  • de afspraken rondom basiszorg en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie planmatig en cyclisch toe te passen;
  • de uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW) en Opbrengstgericht werken (OGW) in de praktijk te brengen;
  • zo vroeg mogelijk de deskundigheid van ondersteuners binnen het samenwerkingsverband (SWV) Twente-Noord in te schakelen, om voor iedere leerling een onderwijsaanbod op maat mogelijk te maken.

Voor jullie als ouders betekent dit dat wij ernaar streven iedere leerling binnen onze school basisonderwijs te laten volgen. Daarvoor werken we cyclisch, oftewel: we kijken naar het kind als individu, zien wat voor jullie kind werkt en wat hij of zij nog nodig heeft en stemmen ons onderwijs daar op af. Dat doen we niet één keer, maar gedurende het leerjaar steeds opnieuw en natuurlijk vanaf groep 1 tot en met groep 8. We observeren, bespreken dit met collega’s én met jullie en stemmen gezamenlijk de juiste aanpak af.

Mochten we na een zorgvuldig proces tot de conclusie komen dat Reggewijs niet meer kan voldoen aan de zeer speciale onderwijsbehoefte van jullie kind, dan onderzoeken wij samen met jullie en het samenwerkingsverband SWV welke andere vormen van onderwijs wel passend zijn.

Dit kan het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) zijn. Zij zijn goed ingespeeld op leerlingen met zeer speciale ondersteuningsbehoeften, die in het reguliere onderwijs niet tot hun recht komen.

Aan de andere kant zijn er de meer- of hoogbegaafde leerlingen, die ook een specifieke onderwijsbehoefte hebben. We proberen aan hun onderwijsbehoefte tegemoet te komen met ondersteuning van externe deskundigen en onze eigen hoogbegaafdheidsspecialist.