Vakantie en vrije dagen

Verlof aanvragen

Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en moet alle schooldagen op school komen. In bijzondere gevallen kan de directeur iemand vrijstelling van het schoolbezoek geven.

Leerplicht
De gevallen waarin een school verlof mag verlenen zijn wettelijk vastgelegd. Een directeur toetst het verlofverzoek alleen maar aan de wet. Bij twijfel zal de directeur met de leerplichtambtnaar overleggen of het verzoek voor vrijstelling geaccepteerd kan worden.

Wanneer ouders kinderen thuis houden zonder toestemming moeten we de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen.

Voor meer informatie over leerplicht kunt u hier kijken.

Aanvraag verlof
Als uw kind nog geen 5 jaar is, dan hoeft u geen verlof aan te vragen. De leerkracht op de hoogte stellen dat u uw kind een dagje thuis houdt is dan voldoende.

Is uw kind wel 5 jaar of ouder, dan moet u verlof aanvragen. Hier kunt u het verlofformulier downloaden. Na inleveren van dit formulier ontvangt u van school zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht of het verzoek gehonoreerd wordt of niet.

Vakantie en vrije dagen:

In de agenda vindt u alle vrije dagen en vakanties.