MR

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunt u als ouder invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR staat voor openheid, transparantie en democratie, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren. Ouders verkiezen drie oudervertegenwoordigers en het team kiest uit haar midden drie leden. Elke ouder waarvan een kind op Reggewijs staat ingeschreven, kan zich hiervoor verkiesbaar stellen. In principe neemt een lid voor minimaal drie jaar zitting in de MR.

De MR praat in feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moeten ze voorleggen aan de medezeggenschapsraad. In het Medezeggenschapsreglement staat precies aangegeven bij welke onderwerpen de MR het bestuur van advies kan dienen en bij welke zaken het bestuur de instemming van onze MR nodig heeft. Het Medezeggenschapsreglement ligt ter inzage op school en ouders kunnen dit tijdens schooluren raadplegen.

Adviesrecht

Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies (gevraagd en ongevraagd) dat de MR geeft. Ze hoeven niet elk advies van de MR over te nemen. De MR heeft onder andere adviesrecht bij het beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag, de taakverdeling binnen de schoolleiding, het vakantierooster en nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Instemmingsrecht

Bij zaken met instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de MR geen besluiten nemen. Doet het bestuur dit toch, dan kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. De MR heeft instemmingsrecht bij bijvoorbeeld verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan en schoolreglement, het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Communicatie

De MR informeert haar achterban regelmatig via de nieuwsbrief, ouderapp en website. Zo blijven alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van wat er speelt. Tevens kunnen de ouders ieder jaar een jaarverslag verwachten van belangrijke, besproken items. De MR zorgt op deze manier voor de communicatie van de lopende zaken met haar achterban, want een van de doelstellingen is zorgen voor een grote openheid binnen de school.

U kunt de MR mailen op reggewijs_mr@varietas.nl

Lid worden

Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR schrijven ze verkiezingen uit en kunnen ouders zich kandidaat stellen. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.

De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en ouders zijn daarbij van harte welkom. Ouders hebben de mogelijkheid ieder te bespreken onderwerp als agendapunt in de eerstvolgende MR vergadering aan te dragen. Dat dient minimaal 1 week voor de vergadering bij de voorzitter te gebeuren. Informatie hierover kunt u terug vinden op onze website.

Lees hier ons jaarverslag